Pravidla soutěže

„o 3 balíčky z nové kolekce Buddy Bear“

 

1. Pořadatelem soutěže je MALEWO Havířov s.r.o., se sídlem v Šenově, ulice Těšínská 445, PSČ: 739 34, IČ 25380257, zapsaná v Krajském soudě v Ostravě, odd. C vložka 16818 (dále jen “pořadatel“).   

 

2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli soutěže, nikoliv Facebooku.   

 

3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí

na přípravě a organizaci soutěže.   

 

4. Soutěž probíhá v období od 12.6.2018 do 17.6.2018 do půlnoci (poslední odpověď, která bude zařazena do soutěže, může být vložena nejpozději 23:59:59). Soutěž probíhá na fanpage „LOVI – Krmení s láskou“ na adrese https://www.facebook.com/slaskoulovi.  Soutěžící se do soutěže zapojí vložením komentáře, označením facebook stránky LOVI – Krmení s láskou formou „like“ a označením soutěžního příspěvku formou „like“.

 

5. Soutěžící se zapojí do soutěže vložením jednoho komentáře pod soutěžní post, a to krátkou básničkou s tématikou nové kolekce či medvídků. Komentář nesmí obsahovat žádné vulgarismy ani slovní útoky na Pořadatele a nesmí odporovat dobrým mravům. Komentář musí být napsán v českém jazyce a musí být v originálním komentáři od soutěžícího.  Další podmínky jsou uvedeny výše v bodě 4.

 

6. Porota vybere 3 soutěžící s nejlepšími komentáři, kteří zároveň správně splní také ostatní podmínky soutěže. Každý z nich vyhraje balíček obsahující:

 

-       1x hrníček se systémem 360° o objemu 250 ml z kolekce Buddy Bear

-       1x můj první nevylévací hrníček se silikonovým pítkem o objemu 210 ml z kolekce Buddy Bear

-       1x sada dynamických dudlíčků – velikost 3 – 6 měsíců z kolekce Buddy Bear

-       1x řetízek na šidítko z kolekce Diamond

-       1x ochranný kryt na dudlíky LOVI

-       1x exkluzivní dárek – měkoučká deka a polštářek z kolekce Buddy Bear

 

Každý účastník soutěže může získat maximálně jednu výhru. Soutěžící se mohou soutěže zúčastnit pouze jednou a vložit pouze jeden soutěžní komentář pod soutěžní post. V případě vložení více komentářů v soutěži bude soutěžícím započítán pouze první vložený komentář. 

 

7. Výherce soutěže bude o výhře informován do 19.6.2018 do 18:00 hodin pomocí příspěvku na stránce „LOVI – Krmení s láskou“ a zveřejněn na webové stránce www.lovicz.cz. Bude také označen na facebookových stránkách „LOVI – Krmení s láskou“. Následně nás může výherce kontaktovat zprávou. Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail, korespondenční adresa a telefonní číslo), a to prostřednictvím vyhodnocovacího postu nebo vložením komentáře pod soutěžní post. Výhra bude následně rozeslána během 14 dnů od ukončení soutěže. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 7 dnů od ukončení soutěže, tak výhra propadá a ztrácí na ni výherce nárok.   

 

8. Výherci získávají výhry uvedené v bodu 6.   

 

9. Na výhru nevzniká právní nárok.   

 

10. Sdělením osobních údajů: účastník soutěže („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherců též adresa a telefonní číslo) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let). Soutěžící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které jev rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a místa bydliště v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců.   

 

11. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.   

 

12. Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 30 dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.   

 

V Šenově dne 12.6.2018

 

Soutěž probíhá na facebook stránkách https://www.facebook.com/slaskouLOVI/


..